بازاریابی

۴۳ تکنیک آموزش بازاریابی در مذاکره و فروش تلفنی موفق

۴۳ تکنیک آموزش بازاریابی در مذاکره و فروش تلفنی موفق

۴۳ تکنیک آموزش بازاریابی رو می خواهیم در این پست آموزش بدهیم  در این راستا تحقیقات و آمار نشان داده که بیش از ۶۸ درصد افرادی که با ما دیگر تماس نمی گیرند. آنها فکر می کنند که از نظر ما با دیگران هیچ تفاوتی ندارند. آنها فکر می کنند که ما نسبت به آنها […]