نمونه سوالات سی شارپ (C# را قورت دهید)

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
  • نظرات : یک دیدگاه
نمونه سوالات سی شارپ (C# را قورت دهید)
لطفا به این مطلب امتیاز دهید

نمونه سوالات سی شارپ گردآوری شده شامل مباحث مهم و اولیه در سی شارپ می‌باشد که در صورتیکه هر کاربر برای حل کردن این برنامه‌ها وقت بگذارد گویی سی شارپ را به طور کامل قورت داده است.

نمونه سوالات سی شارپ بخش دستورات شرطی 

برنامه‌ای بنویسید که سه عدد را از ورودی دریافت نموده، عدد بزرگتر را نمایش دهد. (بدون استفاده از حلقه)

برنامه‌ای بنویسید در صورتیکه عدد ۱۵ بزرگ‌تر از ۲۰ بود پیام Bist در غیراینصورت پیام Error را چاپ نماید.

برنامه‌ای بنویسید که عددی را از ورودی بگیرد، در صورتیکه عدد بزرگتر از ۲۰ بود پیام Bist را چاپ نماید

برنامه‌ای بنویسید که عددی را از ورودی بگیرد، در صورتیکه عدد بزرگتر از ۲۰ بود پیام Bist در غیراینصورت پیام Error را چاپ نماید.

برنامه‌ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت نموده، بررسی نماید عدد دریافت شده مثبت است یا منفی؟

برنامه‌ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت نموده، با توجه به مقادیر پایین تصمیمات لازم گرفته شده، نتیجه نمایش داده شود

الف: اگر عدد منفی بود مثبت عدد چاپ شود

ب: اگر عدد دریافت شده بین ۱۰ تا ۲۰ دو برابر عدد نمایش داده شود

ج: اگر عدد ۲ یا ۴ بود توان دو عدد نمایش داده شود

د: در غیراینصورت خود عدد چاپ شود

برنامه‌ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت نماید اگر عدد دریافت شده مثبت بود اعداد ۱ تا آن عدد نمایش داده شود و اگر عدد منفی بود اعداد از عدد دریافت تا ۱ را نمایش دهد در غیراینصورت خود عدد نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت نموده، تشخیص دهد عدد دریافت شده اول می‌باشد یا خیر؟

برنامه‌ای بنویسید که ضرایب یک معادله درجه دو ax2+bx+c=0 را از ورودی دریافت نموده، بررسی نماید معادله ریشه حقیقی دارد یا خیر؟

برنامه‌ای بنویسید که ضرایب یک معادله درجه دو ax2+bx+c=0 را از ورودی دریافت نموده، ریشه‌های حقیقی معادله را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که نام یک ماه شمسی را بگیرد و تعداد روزهای آن ماه را نمایش دهد.

نمونه سوال برنامه سازی 2 سی شارپ

برنامه‌ای بنویسید که کاراکتری را از ورودی گرفته و تعیین کند در کدام دسته حروف قرار دارد (با صدا، بی صدا، ارقام، سایرکاراکترها)

نمونه سوالات سی شارپ بخش دستورات حلقه سازی

برنامه‌ای بنویسید که اعداد ۱ تا ۱۰۰ توسط حلقه For نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد ۰۰ ۱ تا ۱ توسط حلقه For نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد ۱ تا ۱۰۰ توسط حلقه  نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد ۱۰۰ تا ۱ توسط حلقه  نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد زوج دو رقمی توسط حلقه For نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد زوج سه رقمی توسط حلقه For نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد فرد سه رقمی توسط حلقه For نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد فرد دو رقمی توسط حلقه For نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد اول بین ۱ تا ۵۰۰ نمایش داده شود. (با استفاده از حلقه For)

برنامه‌ای بنویسیدکه مجموع اعداد ۱ تا ۱۰۰ را محاسبه نموده، نتیجه را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسیدکه میانگین اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ را محاسبه نموده، نتیجه را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که ۳ عدد را از ورودی دریافت نموده، حاصل جمع و میانگین آنها را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که N عدد را از ورودی دریافت نموده، حاصل جمع و میانگین آنها را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت نموده، اعداد بین دو عدد را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد m,n را از ورودی دریافت نموده، اعداد زوج بین دو عدد را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که حاصل سری زیر را محاسبه نموده، نتیجه را نمایش دهد.

S= 1+ 12+13+14+15

برنامه‌ای بنویسید که حاصل سری زیر را محاسبه نموده، نتیجه را نمایش دهد.

S= 1+ 12+13+14+15+…+۱N

برنامه‌ای بنویسید که مجموع توان دو ۱ تا ۵ را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که شعاع ۵ دایره را از ورودی بگیرد و محیط آنها را چاپ نماید.

برنامه‌ای بنویسیدکه طول و عرض ۳ مستطیل را از ورودی بگیرد و مساحت آنها را چاپ نماید.

اگر در یک موسسه مالی شخصی بخواهد ماهانه مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال را با سود ۱۸ درصد پس انداز نماید در پایان سال کل مبلغ پس انداز شده با احتساب سود چقدر خواهد بود؟

اگر در یک موسسه مالی شخصی بخواهد ماهانه مبلغ N ریال را با سود S درصد پس انداز نماید در پایان M ماه کل مبلغ پس انداز شده با احتساب سود S درصد چقدر خواهد بود؟

نمونه سوالات برنامه سازی 1 c#

برنامه‌ای بنویسید که ضرایب سه معادله درجه دو ax2+bx+c=0 را از ورودی دریافت نموده، ریشه‌های حقیقی معادله را نمایش دهد.

نمونه سوالات سی شارپ مربوط به آرایه

برنامه چاپ اعداد فارسی داخل یک آرایه با استفاده از دستور

برنامه‌ای بنویسید که در صورتیکه سن کاربر کمتر از ۱۸ باشد پیام مناسب چاپ نماید

برنامه‌ای بنویسید که در صورتیکه نمره کاربر بین ۱۲ تا ۲۰ بود پیام قبولی فرد را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که در صورتیکه نمره کاربر بین ۱۲ تا ۲۰ بود پیام قبولی فرد، در غیر این صورت پیام عدم قبولی فرد را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که عددی را دریافت نماید در صورتیکه عدد زوج بود پیام “زوج” در غیر اینصورت پیام “فرد” را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد را دریافت نماید و اعداد را با هم مقایسه نماید نتیجه مقایسه را نمایش دهد

برنامه‌ای بنویسید که یک آدرس اینترنتی را با عملگر شرطی؟ دریافت نموده، نتیجه را نمایش دهد

برنامه‌ای بنویسید که ۲ عدد را از ورودی بگیرد و عدد بزرگتر را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت نموده، در صورتیکه عدد دریافت شده برابر ۱ بود پیام ok، اگر عدد دریافت شده برابر ۲ بود رنگ صفحهنمایش به رنگ زرد درآید و در غیر اینصورت پیام Error را چاپ نماید

برنامه‌ای بنویسید که ۵ عدد را از ورودی دریافت نموده، در صورتیکه در هر بار عدد دریافت شده برابر ۱ بود پیام yes، اگر عدد دریافت شده برابر ۴ بود پیام no و در غیر اینصورت پیام Error را چاپ نماید

برای بدست آوردن کاراکتر، کلید فشرده شده استفاه می‌گردد

برنامه‌ای بنویسد که پس از فشردن یک کلید یا کلید ترکیبی از صفحه کلید نوع آن مشخص گردد.

برنامه‌ای بنویسید که بررسی نماید که آیا عدد ۲ مثبت است؟

برنامه‌ای بنویسید که بررسی نماید که آیا عدد ۲ منفی است؟

برنامه بالا اجرا می‌شود ولی خروجی ندارد چون عدد ۲ منفی نیست و در برنامه بالا برای تست منفی بودن عدد کدی نوشته نشده است

برنامه‌ای بنویسید که بررسی نماید عدد ۲ مثبت است یا منفی؟

برنامه‌ای بنویسید که بررسی نماید که آیا عدد -۲ منفی است؟

نمونه سوال عملی برنامه سازی 1

برنامه‌ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت نموده، بررسی نماید که عدد مثبت است؟

جهت تبدیل یک رشته به عدد از دستور sbyte.Parse استفاده می‌گردد.

 برنامه‌ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت نموده، بررسی نماید که عدد منفی است؟

 برنامه‌ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت نموده، بررسی نماید که عدد مثبت یا منفی؟

نمونه سوالات سی شارپ بخش برنامه های ساده

برنامه‌های ساده: جمع دو عدد ۲ و ۳ به چهار روش حل نمودیم

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد ۳ و ۴ را جمع نموده، نتیجه را در ۲ ضرب نموده، نتیجه را نمایش دهد

این برنامه هم به ۴ روش مختلف حل گردید

برنامه‌ای بنویسید که عدد ۸ را بر ۲ تقسیم نموده، حاصل تقسیم را با ۲ جمع نموده، نتیجه را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که بررسی نماید عدد ۲ زوج است؟

برنامه‌ای بنویسید که بررسی نماید عدد ۳ زوج است؟

برنامه‌ای بنویسید که بررسی نماید عدد ۲ زوج است یا فرد؟

برنامه‌ای بنویسید که عددی را از ورودی بگیرد و بررسی نماید عدد دریافت شده زوج است یا خیر؟

برنامه‌ای بنویسید که ۲ عدد را از ورودی بگیرد و بررسی نماید عدد دریافت شده زوج است یا خیر؟

برنامه‌ای بنویسید که  ۲۰ عدد را از ورودی بگیرد و بررسی نماید عدد دریافت شده زوج است یا خیر؟

برنامه‌ای بنویسید که  تعداد عدد دلخواه را از ورودی بگیرد و بررسی نماید عدد دریافت شده زوج است یا خیر؟

برنامه‌ای بنویسید که حاصل جمع مربعات اعداد ۱ تا ۵ را نمایش دهد

جهت نمایش سورس برنامه بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید

نمونه سوالات سی شارپ محاسبه سری‌ها در زبان سی شارپ

برنامه‌ای بنویسید که حاصل سری s0 را محاسبه نموده، نتیجه را نمایش دهد

برنامه‌ای بنویسید که حاصل سری s1 را محاسبه نموده، نتیجه را نمایش دهد. 

برنامه‌ای بنویسید که حاصل سری s2 را محاسبه نموده، نتیجه را نمایش دهد. 

برنامه‌ای بنویسید که حاصل سری s3 را محاسبه نموده، نتیجه را نمایش دهد.  

برنامه‌ای بنویسید که حاصل سری s4 را محاسبه نموده، نتیجه را نمایش دهد.    

نمونه سوالات زبان سی شارپ

حل برنامه برنامه قرعه کشی اسامی افراد بدون تکرار در سی شارپ

در صورتیکه برنامه خطا داد گیومه‌های فارسی رو به گیومه لاتین تبدیل نمایید

برنامه‌های حل شده حلقه for در سی شارپ جلسه اول

برنامه‌های حل شده مربوط به کتاب برنامه سازی یک

برنامه‌ای بنویسید که اعداد ۱ تا ۱۰۰ توسط حلقه For نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد ۰۰ ۱ تا ۱ توسط حلقه For نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد زوج ۲ تا ۱۰۰ توسط حلقه For نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد زوج دو رقمی توسط حلقه For نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد زوج سه رقمی توسط حلقه For نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد فرد سه رقمی توسط حلقه For نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد فرد دو رقمی توسط حلقه For نمایش داده شود

برنامه‌ای بنویسید که اعداد ۱ تا N را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد از ورودی بگیرد و اعداد بین آنها را نمایش دهد. (خود اعداد نیز باشند)

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد از ورودی بگیرد و اعداد بین آنها را نمایش دهد. (خود اعداد نباشند)

نمونه سوالات سی شارپ حلقه for در سی شارپ جلسه دوم

برنامه‌های حل شده مربوط به کتاب برنامه سازی یک

برنامه‌ای بنویسید که با استفاده از حلقه For اعداد ۱ تا ۵۰۰ را به صورت سطری چاپ نموده و بین اعداد از علامت ویرگول استفاده گردد.

برنامه‌ای بنویسید که نام و سن ۵ نفر را از ورودی بگیرد و مجدداً آنها را نمایش دهد (البته با قالب مناسب)

برنامه‌ای بنویسیدکه مجموع اعداد ۱ تا ۱۰۰ را محاسبه نموده، نتیجه را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسیدکه میانگین اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ را محاسبه نموده، نتیجه را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که با استفاده از یک متد بنام FullName نام و نام خانوادگی فرد را دریافت نموده، نام کامل فرد را به برنامه اصلی برگرداند. (بخش متدها در سی شارپ)

برنامه‌ای بنویسید که با استفاده از یک متد یک رشته را از ورودی دریافت نموده، آن را برعکس نموده، رشته برعکس شده را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که با استفاده از یک متد حاصل جمع اعداد ۱ تا ۵ را محاسبه نموده، نتیجه را به برنامه اصلی برگرداند.

نمونه سوال c# فنی حرفه ای

نمونه سوالات سی شارپ بخش مربوط به برنامه سازی

برنامه‌ای بنویسید که با استفاده از یک متد فاکتوریل عدد ۴ را محاسبه نموده، نتیجه اجرای متد را به برنامه اصلی برگرداند.

سورس برنامه‌های حل شده حلقه for در سی شارپ جلسه سوم

برنامه‌ای بنویسیدکه طول و عرض ۳ مستطیل را از ورودی بگیرد و مساحت آنها را چاپ نماید.

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد ۲ و ۱۰ را از ورودی دریافت نموده، اعداد زوج بین دو عدد را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد m,n را از ورودی دریافت نموده، اعداد زوج بین دو عدد را نمایش دهد.

چاپ اعداد ۱ تا  ۱۰۰ با استفاده از حلقه‌های For  

نمونه برنامه‌های حل شده سی شارپ مثال‌های زیر مربوط به مباحث مثال‌های حل شده سی شارپ|تمرین برنامه نویسی سی شارپ|حل تمرینات برنامه سازی ۱ سی شارپ|جواب تمرینات برنامه سازی ۱|حل تمرین کتاب برنامه سازی ۱ سی شارپ می‌باشد

برنامه‌ای بنویسید که اعداد ۱ تا ۱۰۰ توسط حلقه  در سی شارپ نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد ۰۰ ۱ تا ۱ توسط حلقه  نمایش داده شود. (نمونه برنامه‌های حل شده سی شارپ)

برنامه‌ای بنویسید که اعداد زوج ۲ تا ۱۰۰ توسط حلقه  نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد زوج دو رقمی توسط حلقه  نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد زوج سه رقمی توسط حلقه  نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد فرد سه رقمی توسط حلقه  نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد فرد دو رقمی توسط حلقه  نمایش داده شود

برنامه‌ای بنویسید که اعداد ۱ تا N را توسط حلقه  نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد N تا M را توسط حلقه  نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که با استفاده از حلقه  اعداد ۱ تا ۱۰۰ را به صورت سطری چاپ نموده و بین اعداد از علامت ویرگول استفاده گردد.

 برنامه‌ای بنویسید که نام و سن ۳ نفر را از ورودی بگیرد و مجدداً آنها را نمایش دهد (البته با قالب مناسب) و با استفاده از حلقه

نمونه سوالات سی شارپ بخش حلقه  در سی شارپ جلسه دوم:

برنامه‌ای بنویسیدکه مجموع اعداد ۱ تا ۵۰ را محاسبه نموده، نتیجه را نمایش دهد. (با استفاده از حلقه)

برنامه‌ای بنویسیدکه میانگین اعداد ۱ تا ۵۰ را محاسبه نموده، نتیجه را نمایش دهد. (با استفاده از حلقه)

 برنامه‌ای بنویسید که شعاع ۵ دایره را از ورودی بگیرد و محیط آنها را چاپ نماید. (با استفاده از حلقه)

 برنامه‌ای بنویسیدکه طول و عرض ۳ مستطیل را از ورودی بگیرد و محیط آنها را چاپ نماید. (با استفاده از حلقه)

نمونه سوالات آرایه در سی شارپ

نمونه سوالات سی شارپ بخش do  

جهت اجرای برنامه‌های نوشته شده بعد از کپی نمودن سورس برنامه در محیط سی شارپ لطفاً گیومه (“) موجود را از حالت فارسی به لاتین تبدیل نمایید h4

 برنامه‌ای بنویسید که اعداد ۱ تا ۴۰ توسط حلقه do  در سی شارپ نشان داده شود. 

برنامه‌ای بنویسید که اعداد ۴۰ تا ۱ توسط حلقه do  نشان داده شود. 

برنامه‌ای بنویسید که اعداد زوج ۲۰ تا ۲۰۰ توسط حلقه  do نشان داده شود. (نمونه 

برنامه‌ای بنویسید که عددی از ورودی بگیرد و اعداد ۱ تا آن عدد را بر روی صفحه نمایش، نشان دهد. 

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت نماید و اعداد بین دو عدد دریافت شده را نمایش دهد.

نمونه سوالات سی شارپ مربوط به کتاب برنامه سازی یک

جهت اجرای برنامه‌های نوشته شده بعد از کپی نمودن سورس برنامه در محیط سی شارپ لطفاً گیومه (“) موجود را از حالت فارسی به لاتین تبدیل نمایید h4

 برنامه‌ای بنویسید که یک مستطیل با استفاده از حلقه for و کاراکتر * نمایش دهد

 با استفاده از حلقه بی نهایت  برنامه‌ای بنویسید که اعداد ۱ تا ۱۰ بر روی صفحه نمایش، نشان داده شود.

 برنامه‌ای بنویسید که با دریافت مقدار x از معادله y=2x+4 آن را حل نماید (این کار برای سه مقدار مختلف از x  تکرار نمایید)

برنامه‌ای بنویسید که شکل زیر توسط یک حلقه For ایجاد گردد.

 برنامه‌ای بنویسید که ۳۰ کاراکتر * به صورت عمودی در صفحه نمایش، نشان داده شود. 

برنامه بنویسید که یک مستطیل به صورت زیر با استفاده از دو حلقه متداخل For نمایش داده شود.  

تذکر: از دستور جهت انتقال کنترل یا مکان نما به خط بعد استفاده می‌گردد.

برنامه‌ای بنویسید که یک مثلث با استفاده از کاراکتر * و حلقه For به شکل زیر نمایش داده شود. 

برنامه‌ای بنویسید که یک مثلث با استفاده از کاراکتر * و حلقه For به شکل زیر نمایش داده شود.

برنامه‌ای بنویسد که یک مثلث با استفاده از اعداد و حلقه‌های متداخل نمایش داده شود. 

برنامه‌ای بنویسید که فقط حروف بزرگ در کادر متن نمایش داده شود

برنامه‌ای بنویسید که کادر متنی فقط قادر به دریافت اعداد باشد

استفاده از دستور send در سی شارپ جهت انتقال فوکوس از یک کنترل به کنترل دیگر

مثال های سی شارپ

نمونه سوالات سی شارپ مربوط به حلقه‌های تودرتو در سی شارپ 

 برنامه‌ای بنویسید که جدول ضرب ۱۰ در ۱۰ اعداد توسط دو حلقه For در صفحه نمایش، نشان داده شود.

حلقه‌های تودرتو در سی شارپ

نکته ۱: از دستور برای انتقال کنترل به خط بعد استفاده می‌گردد

نکته ۲: از کاراکتر t\ برای ایجاد فاصله خالی استفاده می‌گردد.

 برنامه‌ای بنویسید که یک مثلث قائم الزاویه با استفاده از اعداد ۱ تا ۱۵ با استفاده از دو حلقه For نمایش داده شود.

 برنامه‌ای بنویسید که با استفاده از اعداد ۹ تا ۱ یک مثلث قائم الزاویه به صورت وارونه با دو حلقه For ایجاد نماید.

اکثر برنامه های بالا قابل استفاده در  درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب هستند

 

همچنین بخوانید:  ابزار آنلاین در سایت انلاین 100% کاربردی و رایگان